PRESENTATION MULTIMEDIA (รายละเอียดและราคางานออกพรีเซนเทชั่น)
   
  เราสามารถสร้างสื่อมัลติมีเดีย แฟลชอนิเมชั่น, แฟลชพรีเซนเทชั่น เข้ามาช่วยในการนำเสนองาน หรือพรีเซนเทชั่นในงานแต่งงาน
   
 
อัตราค่าบริการออกงานพรีเซนเทชั่น
   
สร้างสื่อการเรียนการสอน มัลติมีเดีย (Presentation) ทั้งในรูปแบบของ
- Flash, Powerpoint ซีดี (CD) ในงานสำคัญ ต่างๆ
- ซีดีแต่งงาน (Wedding)
- รับปริญญา (Congratulation)
- พรีเซนบริษัท (Company Profile) และงานอื่นๆ


 
   
  ราคางานพรีเซนเทชั่น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความยากงานของงาน ซึ่งจะแจ้งราคาหลังจากคุยรายละเอียดงาน